Lembongan

Sanur Mushroom Bay, Lembongan

Sanur ➞ Mushroom Bay, Lembongan

Pickup: Sanur Port, Sanur
Time: 45 minutes

Book

Mushroom Bay ➞ Sanur

Pickup: Mushroom Bay, Lembongan

Time: 45 minutes

Book

Sanur Jungut Batu, Lembongan

Sanur ➞ Jungut Batu

Pickup: Sanur Port, Sanur

Time: 30 minutes

Book

Jungut Batu ➞ Sanur

Pickup: Jungut Batu, Lembongan

Time: 30 minutes

Book